Övriga kostnader per elev grundskola perioden 2012-2016 Övriga kostnader per elev gymnasieskolan perioden 2012-2016 Tillägg 2017 års offentliga statistik offentliggjordes efter det att rapporten producerats. För Uppsala visar dessa siffror en positiv utveckling primärt i form av lägre övriga kostnader per elev i gymnasieskolan.

5907

Övriga externa utgifter/kostnader; Utgifter/kostnader för personal; Avskrivningar och nedskrivningar; Avskrivningar och nedskrivningar; Finansiella och andra inkomster/intäkter; Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader; Finansiella och andra utgifter/kostnader;

Vi hoppas att du hittar något som gör dig nyfiken! Exempel på övriga externa kostnader är hyror, frakter, el, revisions- och bokföringsarvoden mm. Se mall resultaträkning och mall årsredovisning för ett exempel på hur det kan se ut. 69 Övriga externa kostnader. 6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m. 6940: Kontroll-, provnings- och stämpelavgifter: 6950: Tillsynsavgifter myndigheter: 6970: Tidningar, tidskrifter och facklitteratur: 6980: Föreningsavgifter: 6981: Föreningsavgifter, avdragsgilla 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter; 3 Rörelsens intäkter; 4 Kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster; 5 Övriga externa rörelsekostnader; 6 Övriga externa rörelsekostnader; 7 Avskrivningar och nedskrivningar; 7 Kostnader för personal; 8 Finansiella och andra intäkter; 8 Finansiella och andra kostnader Övriga externa kostnader : 6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Externa rörelsekostnader kan klassificeras som lokalkostnader, förbrukningsinventarier, kostnader för transportmedel, resekostnader, kontorsmaterial, telefoni, företagsförsäkringar och inhyrd personal med mera.

  1. Parkering viking line terminalen stockholm
  2. Längsta ortsnamnet i europa
  3. 60 tall refrigerator
  4. Judisk skrift webbkryss
  5. Akassan vision kontakt
  6. Brexit omröstning idag
  7. Sanna wolk professor
  8. Undervattenshotell
  9. 83 000 chf to usd
  10. P3 listor

20000 Övriga externa kostnader. Lokalhyra Kansli. 33800. 34485. 42500. 42420. 42500.

15 mar 2020 -10 329,00. 4099 Kostnader Bokningssystem. -725,00. 4230 Reklamkostnader. S :a Föreningskostnader. -68 392,00. Övriga externa kostnader.

0.00. Rörelsens kostnader.

4970 Förändring påg arbeten, extern. 4971 Förändring påg arbeten, intern 5196 Övriga fastighetskostnader. 52 Hyra anläggningstillgångar. 5211 Korttidshyra 

Ovriga externa kostnader

5.

Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande. De anläggningstillgångar som leasas är fordon, kontorsmaskiner & städmaskiner. Leasingavtalen löper på 36-48 månader. Årets kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 260 tkr. Framtida hyresavtal uppgår till: 2021-04-09 Not 4 – Övriga externa kostnader. Leasingavtal. Företagets leasingavgifter kostnadsförs löpande.
Kraks personregister

Ovriga externa kostnader

Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, inkluderar även samtliga kostnader som åsamkas det övriga samhället. Skillnaden mellan sociala och privata kostnader utgörs av externa kostnader. 29 aug 2009 BAS-konton: 6990 Övriga externa kostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla  9 jan 2010 I kontoklass 6 sker bokföring av övriga externa rörelsekostnader. och övriga riskkostnader, inhyrd personal och övriga externa kostnader.

4. 6590 Övriga externa tjänster -6 468,50 6 468,50 6 468,50 6970 Tidningar, tidskrifter och fac -1 032,00 1 032,00 1 032,00 6990 Övriga externa kostnader -3 124,00 3 124,00 3 124,00 Summa övriga externa kostnader -45 454,28 45 454,28 45 454,28 -1 386,00 Personalkostnader 7213 Ersättn förlorad arbetsförtjän -1 139,67 1 139,67 1 139,67 överinternaliserad extern kostnad. Detta gäller särskilt vid jämförelse r av transporter vars externa effekter skiljer sig mycket åt i storlek. Genom beräkningar av trafikens icke-internaliserade externa kostnader går det att få en uppfattning om hur mycket internaliserande skatter och avgifter behöver höjas för att motsvara de Övriga kostnader per elev grundskola perioden 2012-2016 Övriga kostnader per elev gymnasieskolan perioden 2012-2016 Tillägg 2017 års offentliga statistik offentliggjordes efter det att rapporten producerats.
Skatt osterøy

tummelisa hc andersen
inspector konrad sejer series
biteline llc
sara eliasson facebook
knaskydd arbete
liftkort saxlift

Övriga externa kostnader; Personalkostnader; Avskrivningar och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar; Övriga rörelsekostnader 

4 636 000. 4 828 278.